Můj
program

Pravomoci dané Ústavou

Prezident má řadu významných konkrétních pravomocí. Pokud budu zvolena, budu prezidentkou, která transparentně plní své prezidentské povinnosti v souladu s duchem Ústavy, dbá na to, aby naši zemi důstojně reprezentovala, a zasazuje se o hodnoty svobody a demokracie.

Jmenování premiéra

Prvním pokusem o sestavení vlády bych pověřila vítěze voleb, pokud by existovala jakákoli šance na vznik demokratické vlády s důvěrou. Dalším pokusem bych pověřila toho, kdo by měl na sestavení vlády největší šanci, s přihlédnutím k pořadí ve volbách. Ctila bych demokratický proces voleb a Ústavu.

Jmenování soudců

Ústavními soudci bych jmenovala špičkové odborníky, kteří mají čistý štít a vysoký morální kredit. Vždy bych jména ústavních soudců a soudkyň konzultovala s akademickou sférou. Dbala bych, aby Ústavní soud měl co největší diverzitu. Aby zahrnoval soudce s akademickou i businessovou zkušeností, aby zahrnoval soudce smýšlející konzervativně i liberálně, levicově i pravicově a aby zahrnoval širokou oblast právní specializace.

Jmenování guvernéra ČNB

Jmenování guvernéra České národní banky bych projednala s odbornou veřejností, aby tak zásadní instituce měla nadále důvěru finančních trhů. Rozkolísat trh vlastním návrhem bez předchozího projednání je nezodpovědné. Ráda bych otevřela odbornou diskusi o tom, aby jmenování guvernéra ČNB nebylo výsostnou pravomocí prezidenta, ale aby jeho návrh byl podmíněn např. souhlasem Senátu jako v případě ústavních soudců.

Prezidentské veto

Veto bych používala ve výjimečných případech. V případě nesouhlasu s daným zákonem bych aktivně komunikovala s vládou již v době projednávání zákona. Vetovala bych zákon, který by byl v rozporu s Ústavou, základními lidskými právy a svobodami či by ohrožoval bezpečnost České republiky.

Milost a abolice

Milosti bych udělovala ve výjimečných případech, a to z humanitárních důvodů. Nikdy bych při udělení milosti nezpochybňovala výrok soudu a nepodrývala důvěru v moc soudní. Ráda bych obnovila systém udělování milostí, který zavedl Václav Klaus.

Amnestie

Plošnou amnestii bych po svém nástupu do funkce nevyhlásila, přestože naše věznice jsou přeplněné. Máme druhý nejvyšší počet vězňů na obyvatele v Evropě. To musí ale řešit reforma vězeňství, ne amnestie.

PROGRAMOVÉ
PRIORITY

Hlava státu má velký vliv na nastolování témat, má vliv na vládu a její hlas je slyšet. Chci tento vliv využívat. Nechci sedět a dívat se na to, jak svět kolem nás utíká dopředu a my přešlapujeme na místě. Věřím, že to nejlepší je před námi.

Nabízím prezidentství, které budu vykonávat odpovědně a civilně. Mezi lidmi, nikoli za zdmi Pražského hradu. Prezidentství, ve kterém budu mít energii otevírat dveře, stavět mosty a naopak bourat zdi. Prezidentství, které bude ku prospěchu naší zemi a jejím lidem.

1 Prosperující
společnost

Chci zemi, která se může opřít o dobře fungující ekonomiku vytvářející bohatství naší země. V prvé řadě musíme překonat stávající energetickou a ekonomickou krizi, zkrotit inflaci a zastavit zdražování. Pak můžeme znovu nastartovat růst. Nechci, aby naše země stagnovala a žila na úkor zadlužení budoucích generací.

Potřebujeme vybudovat ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, potřebujeme digitalizovat, rozvíjet inovace a konečně přestat být zemí s nadprůměrně vysokým počtem odpracovaných hodin a přitom s jednou z nejlevnějších pracovních sil v Evropě. Pojďme více využívat talent a pracovitost našich lidí, podporovat jejich aktivitu a naopak odstraňovat zbytečné bariéry pro všechny, kdo chtějí podnikat.

Prosperující<br />
společnost
Jak k tomu chci přispět?

apelem a zodpovědným jmenováním členů rady České národní banky, aby krotila inflaci

tlakem na vládu, aby zavedla sociální tarif energií, konsolidovala veřejné finance a provedla nutné strukturální reformy

aktivní ekonomickou diplomacií v souladu s vládní politikou a potřebami podnikatelů, podporou startupů

 • Ve veřejných vystoupeních budu upozorňovat na nutnost přijetí strukturálních reforem (například důchodové reformy), nutnost lepší kondice veřejných financí i výhody transformace ekonomiky pro české firmy a zaměstnance.
 • Osobně budu podporovat návrhy, které zajistí potřebnou pomoc, budou rozpočtově odpovědné a zároveň budou pomáhat lidem s cílem postavit se znovu na vlastní nohy. Jsem přesvědčena, že vedle toho by vláda měla také investovat peníze do snížení naší energetické závislosti a podporovat moderní technologie, investice do zdrojů budoucnosti, komunitní energetiky.
 • Povedu aktivní ekonomickou diplomacii. Na zahraničí cesty budu aktivně zvát i zástupce malých a středních firem. Svou politikou chci otevírat dveře a světu představovat naše největší bohatství, zlaté české ručičky a zároveň i vynikající a tvořivé mozky.
 • Z malých startupů, které dnes vznikají v hubech a co-workingových centrech, mohou vzniknout nové škodovky tohoto století. Malí živnostníci zase tvoří základ naší ekonomiky a života v malých a odlehlých obcích. To je důvod, proč budu podporovat malé i střední podnikání, nízkou byrokracii a odstranění překážek podnikání ze strany státu.
 • Budu transparentně jmenovat členy bankovní rady ČNB. Dopředu seznámím veřejnost s těmito lidmi, jejich postoji i názory na nejen aktuální ekonomické otázky.
 • Současná krize bude podle ekonomických výhledů a zpráv (včetně zpráv ČNB) pokračovat i v dalším roce. Budu apelovat na vládu, aby přišla se sociálním tarifem, který pomůže nejvíce zranitelným a zajistí dlouhodobou a udržitelnou pomoc. Vláda musí občany svoji srozumitelnou komunikací a rychlou pomocí bez zbytečné administrativy přesvědčit o tom, že má na současnou energetickou a ekonomickou krizi řešení.
 • Budu podporovat inovace, moderní technologie i rozvoj schopností našich občanů. Vše s cílem, abychom jako společnost obstáli v dalších výzvách. Mezi tyto výzvy budou patřit i robotizace, umělá inteligence a další vývoj technologií.
 • Budu svým zájmem pomáhat zvyšovat odvahu českých studentů při zakládání nových firem nebo při práci na mezinárodních vědeckých a IT projektech.
 • Osobně budu navštěvovat světové ekonomické i startupové konference a budu na cizích trzích otevírat dveře českým firmám. K pořádání národních a mezinárodních konferencí bych ráda využívala důstojné prostory Pražského hradu.
 • Budu podporovat aktivní digitalizaci státu, který nesmí být překážkou, ale musí se stát naopak pro občany partnerem. Úřady nemají obíhat lidé, ale data. Podporuji vizi, že většinu kontaktů se státem si může občan zajistit pomocí mobilní aplikace.
 • Při návštěvách regionů se budu pravidelně scházet s tamějšími podnikateli a zajímat se o jejich úspěchy, potíže i vnímání státu.
 • Budu se účastnit se klíčových jednání vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu, na kterých se budou řešit zákony a návrhy bojující proti současné ekonomické a energetické krizi.

2 Soudržná
společnost

Chci zemi, kde se na nikoho nezapomíná. Nůžky mezi bohatými a chudými se musí přestat rozevírat. Přeji si zemi se silnou střední třídou, na které stojí všechny dlouhodobě prosperující země. Zemi, která počítá s každým - od mladých po seniory. Zejména na seniory nesmíme zapomínat, pracovali celý život a teď jako by stáli na okraji společnosti. Podpořím jejich aktivnější zapojení ve společnosti a zvyšování úcty k podzimu života.

Hodně našich problémů vychází z propastných rozdílů mezi regiony. Chci zemi, kde nejsou takové regiony, ve kterých mají lidé velmi dlouhou cestu k dobrému lékaři a moderní nemocnici, kde mají zničené životní prostředí nebo jim chybí dostupné kvalitní vzdělání pro děti.

Soudržná<br />
společnost
Jak k tomu chci přispět?

osobním příkladem jednání založeném na respektu a snaze o vzájemné pochopení

vnášením do veřejné debaty osudy lidí, kteří žijí ve strachu o budoucnost - samoživitelek a samoživitelů, seniorů, pečujících a všech znevýhodněných

tlakem na systémovou pomoc nejchudším regionům

pravidelnými návštěvami regionů, setkáním se spolky a zástupci místních samospráv

 • Jako hlava státu budu využívat neformálního vlivu a mediálního zájmu, abych upozorňovala na složité životní příběhy zranitelných skupin lidí, apelovala na jejich ochranu a podporovala solidaritu společnosti. Prezident má povinnost být patronem a mluvčím všech těchto znevýhodněných jednotlivců i skupin občanů, jejichž hlas osamoceně nedolehne za zdi ministerstev a státních úřadů.
 • Přijetí důchodové reformy je klíčové. Plně si uvědomuji složitý život našich seniorů. Za své téma dlouhodobě považuji otázku důstojného stáří a kvality života, na které mají vliv nedostupná zdravotní péče v některých regionech, nedostatečné kapacity sociální péče i chybějící zařízení starající se o dlouhodobě nemocné.
 • Budu otevírat téma kvality života lidí, kteří pečují o své blízké a stát nedostatečně reaguje na jejich potřeby (problémy na trhu práce, nedostatečné příspěvky na péči i pomoc ze strany státu)
 • Budu pravidelně navštěvovat regiony a obce po celé České republice.
 • Budu pravidelně diskutovat se zástupci místních samospráv a hledat aktivně řešení pro lepší život v českých obcích.
 • V regionech se budu setkávat také se zástupci místních firem, vzdělávacích a kulturních organizací nebo spolků.
 • Podporuji spravedlivé rozdělení peněz z evropských fondů (Fond spravedlivé transformace) i zjednodušení administrativních kroků, které musí být učiněny při čerpání těchto peněz.
 • Plně si uvědomuji obtíže spojené s životem v některých regionech. Na tyto problémy budu upozorňovat ve svých veřejných vyjádřeních.
 • Jako hlava státu se zasadím, aby měl každý, kdo se dostane s dluhy do bezvýchodné situace, šanci na řešení. Budu proto upozorňovat na nefungující prvky systému exekucí a apelovat na zjednodušení oddlužení, aby se statisíce lidí měly šanci vrátit naplno do ekonomického života.

3 Vzdělaná
společnost

Chci zemi, která neplýtvá svými talenty a která poskytuje kvalitní vzdělání všem bez ohledu na to, zda se narodili v metropoli, nebo v regionech. Školy by neměly děti ubíjet, měly by v nich naopak podporovat jejich plány a sny a rozvíjet jejich talenty. Jen tak vychováme sebevědomou mladou generaci. Mnohem méně než dnes by mělo dosahované vzdělání záviset na tom, do jaké rodiny se kdo narodil.

Investice do vzdělání jsou ty nejlepší, které stát může udělat. Kvalitu vzdělání neproměníme za pět let, ale začít musíme hned. Nemůžeme dál čekat, kvalita našeho vzdělání stagnuje. Vzdělanost a kvalifikace obyvatelstva je rozdíl, který v budoucnosti určí hranici mezi úspěšnými a neúspěšnými zeměmi.

Vzdělaná<br />
společnost
Jak k tomu chci přispět?

apelem na modernizaci školství a jeho nastavení na výzvy současnosti

zvýšením prestiže pedagogů, podporou učitelů a vedení škol, aby se oni stali změnou, kterou naše školství potřebuje

prezidentskou cenou pro děti, oceněním talentů a snahy

 • Budu vždy podporovat vizi, že investice do vzdělání patří mezi ty nejlepší, které jako země můžeme udělat. Každá investovaná koruna se naší společnosti několikrát vrátí zpátky.
 • Budu pravidelně navštěvovat obce a regiony v naší zemi. Na těchto cestách chci upozorňovat na regionální problémy, ale i vyzdvihovat úspěšné příběhy. Pro příklad i povzbuzení ostatním.
 • Budu pravidelně navštěvovat všechny druhy škol, diskutovat se žáky, studenty i pedagogy. Svými činy a aktivitou chci upozorňovat na neprostupnost českého školství, rozdíly v šancích získat kvalitní vzdělání i na chybějící potřebné reformy.
 • Společně s odborníky, zástupci studentů a škol a politiky z řad vlády i opozice se budu podílet na sestavení dlouhodobého plánu jednotlivých kroků, které pomohou zlepšit kvalitu českého školství. Do tohoto plánu by mělo patřit snížení administrativní zátěže ředitelů a učitelů, rozvoj dovedností pedagogů, větší investice do zapojení asistentů či školních psychologů i otázka well-beingu.
 • Veřejně budu podporovat změny ve školství, které povedou k budování odolnější společnosti (výuka finanční i mediální gramotnosti) i lepší připravenosti našich dětí na budoucnost (rozvoj měkkých dovedností, IT vzdělávání).
 • Důraz budu klást na změnu formy učení od biflování k porozumění obsahu a rozvoji znalostí a dovedností, které uplatní naši žáci a studenti ve svém dalším životě. Přeji si, aby memorování nahradily odvaha udělat chybu, kritické myšlení, schopnost najít netradiční řešení a rozvoj zvídavosti.
 • Budu podporovat, aby se výuka dějin zaměřila více na 20. století s důrazem na nedemokratické režimy, extremismus a naši historickou zkušenost.
 • Pravidelně se budu setkávat s ministrem školství a ministryní pro vědu a výzkum. Budu s nimi diskutovat kroky vedoucí k vyšší podpoře českého vzdělávání, vědy, českých studentů i možnosti větší podpory zahraničního studia.

4 Udržitelná
společnost

Chci zemi, která chrání životní prostředí, své lesy, vodu i půdu. Všichni pociťujeme změny na vlastní kůži. Lidem mizí jim voda ze studní, lesy požírá kůrovec, hynou včelstva. Všichni vnímáme, jaké limity má dosavadní energetická politika, která nás dovedla do problémů, kterým dnes čelíme.

Klimatickou změnu musíme řešit. Čím dříve začneme, tím větší se nabízí příležitost pro naše firmy, nápady a inovace. Máme dnes také příležitost budovat energetickou nezávislost a rozvíjet obnovitelné zdroje energie za rozumnou cenu pro uživatele. Udržitelný rozvoj je správnou cestou pro život, zdraví i prosperitu.

Udržitelná<br />
společnost
Jak k tomu chci přispět?

budu mluvčí klimatické změny, protože je nejvyšší čas přestat zavírat oči

tlakem na změnu energetické politiky směrem k nezávislosti a komunitní energetice

nasloucháním venkovu a těm, kteří obdělávají půdu, cestami na venkov a hájením potřeb venkova souvisejících s péčí o krajinu

podporou energetické úspory, protože nespotřebovaná energie je nejlepší a často i finančně nejvýhodnější cesta k udržitelnosti

 • Plně si uvědomuji, že ochrana přírody je klíč k další prosperitě naší země a společnosti. Podporuji udržitelnost i cestu ke klimatické neutralitě.
 • Udržitelnost musí stát na třech pilířích: udržitelnosti environmentální, ekonomické a sociální. Budu podporovat taková opatření, která povedou k naplnění klimatických cílů EU, přitom nebudou mít nechtěné efekty v podobě likvidace naší konkurenceschopnosti.
 • Budu upozorňovat na dopady klimatických změn na naši krajinu a jednat se zástupci samospráv ohledně lokálních řešení (investic do udržitelnosti, výsadby stromů, ochrany životního prostředí, kultivace krajiny, podpory biodiverzity, komunitní energetiky a dalších projektů).
 • Budu podporovat transformaci české ekonomiky, která bude mít pozitivní dopad na peněženky českých občanů i naši přírodu.
 • Budu podporovat projekty, které povedou k ochraně životního prostředí a udržitelnému zemědělství a které s ohleduplností k půdě a krajině zajistí dostatek kvalitních a zdravotně nezávadných potravin. Budu připomínat politikům, že dostatečná produkce lokálních a zdraví nezávadných potravin je součástí národní bezpečnosti.
 • Budu podporovat rodinné farmy a produkci potravin na české půdě. Je třeba vyzdvihnout a podpořit, že rodinné farmy ctí zodpovědnost nejen ke svým ekonomickým výsledkům, ale také ke krajině a jejím zdrojům, k naší společnosti i k dalším generacím.
 • Budu podporovat investice do ochrany životního prostředí a hledání úspor ve využívání energií a paliv. Tyto úspory nám zajistí i dlouhodobé investice do moderních technologií.
 • Aktivní diplomacií chci přispět k pořádání klimatického summitu v České republice a hledání mezinárodního konsensu na přístupu k ochraně životního prostředí a udržitelnosti.
 • Vždy budu upozorňovat na to, že jako stát musíme být připraveni na další možné krize. Podporuji naši dlouhodobou surovinovou nezávislost a udržitelný energetický mix včetně jaderné energetiky s maximální přidanou hodnotou domácích firem.
 • Vidím budoucnost v rozvoji komunitní energetiky, která umožní obcím a občanům jednoduchou a rychlou instalaci energetických zdrojů budoucnosti (solárních panelů či větrných elektráren) na jejich budovy (školy, radnice, knihovny, stodoly) a pozemky bez zbytečných administrativních překážek.
 • Budu upozorňovat politiky na nutnost přijetí moderní energetické koncepce, která bude postavena na udržitelnosti, bezpečnosti a diverzifikaci našich zdrojů.
 • Budu klást důraz na budování různých forem akumulace energie, která zajistí možnost využívání obnovitelných zdrojů energie, stabilitu sítě a naši budoucí konkurenceschopnost.
 • Plně si uvědomuji, že nízké ceny energií a jejich dostatek jsou zárukou udržitelného růstu kvality života v naší zemi i podmínkou pro úspěch českých firem. A záruka naší nezávislosti jak energetické a výrobní, tak i ekonomické.

5 Moderní západní
společnost

Chci zemi moderního západního střihu. Zemi, která si je vědoma svých kulturních, duchovních a historických kořenů. Zemi, kde pečujeme o demokracii, svobodu, toleranci a nic z toho nebereme jako samozřejmost. Zemi, v níž má každý stejná práva, respekt a důstojnost bez ohledu na to, kým je, koho miluje, v co věří či odkud pochází. Zemi, kde stát slouží lidem, a ne lidé státu.

Současně chci zemi, která je pevně zakotvená v EU a v NATO a která je díky tomu v bezpečí. Zemi, která hájí v nadnárodních společenstvích své zájmy, ale současně plní své závazky. Zemi, kde prezident a vláda konečně po letech dělají jednotnou zahraniční politiku.

Moderní západní<br />
společnost
Jak k tomu chci přispět?

reprezentací v zahraničí, která ubezpečí spojence, že jsme spolehlivý partner

upozorňováním na nebezpečí Ruska a Číny, samozřejmě v souladu s vládní zahraniční politikou

hájením práv menšin, poukazováním na nepřijatelné projevy nesnášenlivosti a netolerance

 • Svými činy budu přispívat k tomu, že naše země bude předvídatelným, respektovaným a důvěryhodným spojencem. Budu vždy důstojně a s hrdostí reprezentovat naši zemi doma i v zahraničí.
 • Zahraniční politiku chci budovat na dvou pilířích: sousedských vztazích a transatlantické vazbě. Naším domovem je střední Evropa, budu se intenzivně věnovat vztahům s našimi sousedy, protože v minulosti naše problémy vznikaly právě kvůli problémům se sousedními zeměmi. Transatlantická vazba je druhým pilířem - díky ní má Česká republika historicky nejvyšší bezpečnostní garance.
 • Své zahraniční cesty a aktivity budu konzultovat s ostatními ústavními činiteli a dalšími partnery. Naše země musí být předvídatelným spojencem.
 • Budu vždy hájit naše proevropské i prozápadní směřování, lidská práva, demokracii i naši bezpečnost.
 • Pravidelně se budu účastnit summitů NATO i jednání Valného shromáždění OSN. Aktivně budu podporovat i naše členství v dalších mezinárodních organizacích.
 • Ve své aktivní diplomacii se zaměřím na další rozvíjení spolupráce mezi ČR a zeměmi našeho středoevropského regionu, západní i východní, jižní i severní Evropy, USA, Kanady, Izraelem i demokratickými partnery z regionu Indopacifiku.
 • Zároveň budu hledat i nová partnerství a snažit se v rámci aktivní diplomacie otevírat nové dveře.
 • Na navržené velvyslance budu mít vysoké profesní i etické nároky. Reprezentovat naši zemi musí být pocta, nikoli politická trafika.
 • Na svých cestách budu podporovat lidská práva i ekonomickou diplomacii. Na své cesty chci zvát i zástupce byznysu (včetně startupů a středních firem), vědy, vzdělávacích institucí i zástupce hospodářských svazů a komor.
 • Budu upozorňovat na nebezpečí, které pro nás představuje současná politika Ruska a Číny. Podporuji revizi vztahů s oběma zeměmi tak, abychom brali vážně dlouholetá varování našich bezpečnostních služeb i současnou mezinárodní bezpečnostní situaci, a to i v případě dalších autoritativních režimů.
 • Odsuzuji ruskou agresi na Ukrajině. Plně podporuji další dodávky pomoci a zbraní Ukrajině.
 • Podporuji naši spolupráci v nových platformách, jako jsou např. Evropské politické společenství, Trojmoří či Slavkovský formát.
 • Vždy budu brát vážně zprávy tajných služeb. Jmenuji šéfa BIS Michala Koudelku generálem a osobně zaměstnancům tajných služeb poděkuji za jejich dlouholetou kvalitní práci.
 • V dnešní situaci se dynamicky propojuje vnější a vnitřní bezpečnost, budu se proto zajímat o chod Bezpečnostní rady státu tam, kde je role vrchního velitele.
 • Podporuji zřízení pozice Národního bezpečnostního koordinátora a budu pracovat na jeho efektivním zapojeni do bezpečnostního systému.
 • S hrdostí budu navštěvovat zahraniční mise české armády. Za nejlepší poděkování za dlouholetou práci české armády považuji podporu nákupu moderních systémů a technologií (např. americké stíhačky F35) a veřejnou podporu plnění našich aliančních závazků včetně vynakládání 2 % HDP na obranu.
 • Podporuji tzv. Magnitského zákon, který umožní uvalovat naší zemi národní sankce za závažná protiprávní jednání v mezinárodních souvislostech.

6 Společnost rovných
příležitostí

Chci zemi, kde ženy i muži mají stejné šance uspět. Ženy nesmí být stavěny před volbu mezi prací a rodinou a nesmějí za stejnou práci dostávat nižší odměnu než muži. Potřebujeme podpořit zkrácené úvazky, práci z domova a dostatek školek.

Chci zemi, ve které je normální posuzovat lidi podle jejich schopností a nikoli podle jejich pohlaví a kde má každý rovnou šanci na úspěch.

Společnost rovných<br />
příležitostí
Jak k tomu chci přispět?

půjdu příkladem v personální politice a pracovních podmínkách na Hradě

podporou iniciativ, které rovné šance pro ženy a muže zvedají

budu ambasadorkou změny ohodnocení práce žen

7 Společnost
spravedlnosti
a práva

Chci, aby Česká republika byla zemí, kde jsou demokratické procesy, vláda práva a ochrana lidských práv a svobod brány opravdu vážně a platí pro každého. Ochrana a prosazování principu vlády práva je zcela zásadní hodnotou v časech dobrých i zlých.

Chci, aby občané mohli důvěřovat veřejným institucím, protože postupují podle práva, a ne v důsledku korupce, klientelismu či konfliktu zájmů.

Společnost<br />
spravedlnosti<br />
a práva
Jak k tomu chci přispět?

příkladem v zodpovědnému přístupu k Ústavě, zákonům České republiky i mezinárodním závazkům

aktivním zdůrazňováním potřeby dodržení ústavních a zákonných postupů v politických a legislativních procesech

aktivním přispíváním k vytvoření podmínek pro nezávislost justice i řádné zákonné činnosti správních úřadů

 • Při výkonu funkce budu vždy postupovat podle litery i ducha Ústavy tak, aby mé kroky nebudily žádné ústavní pochybnosti.
 • Při krocích týkajících se jmenování či demise vlády budu vždy postupovat v zájmu občanů České republiky, aby byla bez zbytečného odkladu zajištěna vláda s důvěrou Poslanecké sněmovny.
 • Při jmenování a přijímání demisí členů vlády budu ctít návrhy předložené předsedou vlády a zajistím bez zbytečných průtahů jejich realizaci.
 • Budu upozorňovat na případné ústavní a další závažné nedostatky předkládané legislativy a důsledně apelovat na politické představitele, Poslaneckou sněmovnu i Senát, aby zajistili dodržování ústavního pořádku.
 • Pokud nebudou v zákonu v legislativním procesu odstraněny jednoznačné ústavní nedostatky, uplatním prezidentské veto.
 • Do funkcí, jejichž obsazení přísluší prezidentovi, jmenuji vždy jen takové kandidáty, kteří budou jednoznačně naplňovat odborná i další stanovená kritéria a budou mít nezpochybnitelný morální kredit.
 • Budu se aktivně zasazovat o zajištění podmínek pro nezávislou činnost soudů, státního zastupitelství i správních orgánů a upozorňovat na případné nepatřičné kroky politiků.
 • Budu se aktivně zasazovat o snížení prostoru pro střet zájmů, korupci a klientelismus v rozhodování politiků i orgánů veřejné správy.

Nabízím prezidentství, které budu vykonávat civilně. Mezi lidmi, nikoli za zdmi Pražského hradu. Prezidentství, ve kterém budu mít energii otvírat dveře, stavět mosty a naopak bourat zdi. Prezidentství, které bude ku prospěchu naší zemi a jejím lidem

Zůstaňme
v kontaktu

Všechny důležité novinky můžete vědět jako první.
Stačí, když nám necháte svůj e-mail.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů